İnsan Kaynakları Politikamız

IK politikamız ;

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.

Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur. İşe alım süreçleri prosedürlerle tanımlanmıştır. İşe girişte mutlaka şirket tanıtım kitapçığı ile ana yapı ve şubesel yapı çalışanımıza anlatılır ve sistemin içerisinde en verimli olarak çalışmasını ilk günden itibaren sağlamayı hedefler.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmalarına yönelik eğitim ve gelişim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.

Çalışanlara yönelik şirketin finansal durumu, hedefleri ve genel gidişatı hakkında CEO tarafından bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Çalışan temsilcilerinin katılımıyla üç ayda bir çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik toplantılar yapılır. Çalışanların istek, şikayet ve önerilerini yazılı olarak paylaşabildikleri dijital ortamlar sağlanır. 

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak hisse senedi edindirme planları oluşturabilir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

Çalışanlar için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.

İNSAN KAYNAKLARI FORMU