KVKK METNI

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Hacıbaşar olarak, siz değerli kullanıcılarımızın özel hayatının ve kişisel bilgilerinin son derece önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel verilerle ilgili düzenleme getiren "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"nun 10'uncu maddesi uyarınca, siz değerli kullanıcılarımızı; kişisel verilerin tarafımızca hangi amaçlarla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verilerinize ilişkin Kanundan doğan haklarınız konularında aydınlatmak istiyoruz.


Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Hacı Başar FSM Gıda Turz.İnş. San.Tic.Ltd.Şti (“Hacıbaşar” veya “Şirket”) tarafından işlenmektedir.


b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ücret politikasının yürütülmesi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenmektedir.


c. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”; “kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”; “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine yahut açık rızanıza dayalı olarak iş başvuru formları, müşteri bilgi formları, Şirket’e ibraz edilen muhtelif belgeler, faturalar, kartvizitler, irsaliyeler, para makbuzları, Şirket’e iletilen posta ve e-postalar, çağrı merkezi, Şirket internet sitesi, sosyal medya araçları, Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve şirketler ile iş ortakları, taşeronlar, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar ve grup şirketleri gibi üçüncü kişiler, mobil uygulamalar, kurumsal iletişim hesapları ve cihazları, Şirket bilişim sistemleri ve cihazları, güvenlik kameraları kanalıyla toplanmaktadır.


d. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,yönetim faaliyetlerinin yürütülmesiamaçlarıyla ve yalnızca ilgili amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak;Şirket sahiplerine, iş ortaklarına, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (Şirket’in akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işbirliği yaptığı kuruluşlar: kargo ve diğer taşımacılık şirketleri, mali müşavirlik ve bağımsız denetim firmaları, sigorta şirketleri, teşvik danışmanlığı hizmeti veren,şirketler, hukuk bürosu ve bankalar vb.), yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.


e. Kişisel Verilerin İmhası ve Saklanması Süreleri

Hacıbaşar kişisel verileri kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklamaktadır. Kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen bir saklama süresi bulunmuyorsa, kişisel veriler Hacıbaşar Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak o kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesi için gereken süre kadar saklanmakta, daha sonra periyodik imha süreleri çerçevesinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


f. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanunun 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır:
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

1- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Yukardaki maddelerde geçen haklarınızı aşağıdaki adreslere talebini göndererek kullanabilirsiniz:


  • Formu elden teslim ederek (Adres: Bayar Cad. Rıfkı Bey Sk. No:9/1 Kozyatağı – İSTANBUL),
  • KEP adresinizle e-posta ile (Mail: hacibasar@hacibasar.com)
  • Noter veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla (Adres: Bayar Cad. Rıfkı Bey Sk. No:9/1 Kozyatağı – İSTANBUL)
  • Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan E-posta ile hacibasar@hacibasar.com adresine iletebilirsiniz.